Gemeente Amsterdam – Subsidie Aangepast sporten

Deadline: Jaarrond

Doel

Hiervoor kun je subsidie aanvragen:

 • Een­ma­li­ge sport­ac­ti­vi­tei­ten en een­ma­li­ge eve­ne­men­ten
 • Ex­tra kos­ten om ge­han­di­cap­ten­sport bin­nen uw ver­e­ni­ging mo­ge­lijk te ma­ken. Bij­voor­beeld kos­ten voor:
  o ver­voer naar uit­wed­strij­den
  o op­lei­den van trai­ners en be­stuurs­le­den
  o aan­schaf van aan­ge­pas­te sport­ma­te­ri­a­len

Wie kan aanvragen?

(Sport)organisaties die sport voor gehandicapten stimuleren kunnen subsidie aanvragen.

Criteria (samenvatting)

 • Je sport­ver­e­ni­ging is aan­ge­slo­ten bij het NOC*NSF.
 • De ac­ti­vi­tei­ten vin­den plaats in Am­ster­dam.
 • Wil je een een­ma­li­ge sport­ac­ti­vi­teit of een sport­eve­ne­ment or­ga­ni­se­ren voor ge­han­di­cap­ten? Dan kun je ook sub­si­die aan­vra­gen wan­neer je or­ga­ni­sa­tie geen sport­ver­e­ni­ging is.

Zie alle criteria