Rijksoverheid – Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deadline: Jaarrond

Doel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstrekt subsidie op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het gaat om subsidie die past binnen het beleid van het ministerie.

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS kent 2 soorten subsidies:

  • Eenmalige projectsubsidies voor activiteiten die van tijdelijk aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
  • Instellingssubsidies voor structurele activiteiten. Deze subsidies worden per boekjaar verstrekt. SZW verstrekt in principe geen instellingssubsidies.

Wie kan aanvragen?

Instellingen kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

De volgende activiteiten worden gesubsidieerd:

  • Werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid.
  • Arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Arbeidsverhoudingenbeleid.
  • Inkomensbeleid.
  • Sociale zekerheidsbeleid.
  • Kinderopvangbeleid.
  • Inburgeringsbeleid en integratiebeleid.

Zie alle criteria en voorwaarden >>